Práce Vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých-poboček Centrum, Východ a Jih Hlavní město Praha

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých-poboček Centrum, Východ a Jih

Vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých-poboček Centrum, Východ a Jih
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze IČ:71009256
Hlavní město Praha, Praha, Měšická, 646, 190 00
Gabriela Jurčíková
Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17100 - 25740
Vhodné pro: Vyšší odborné
Nástup od: 2018-08-15
Kontakty: +420 296 336 796 gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
Místo výkonu práce: Měšická č.p. 646/5, Praha 9 Kontakt:Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 11. 7. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih". Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.hygpraha.cz v sekci Volná místa. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih V Praze 11. 6. 2018 Č.j.: HSHMP 32433/2018 Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní referent/rada oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih v oboru služby: * 28 - Zdravotnictví a ochrana zdraví * 58 - Potravinářství a péče o potraviny Charakteristika činností služebního místa: * posuzovací, konzultační a poradenská činnost v daném oboru; * příprava podkladů pro vydání stanovisek dotčeného správního orgánu v řízeních vedených podle zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru; * zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti; * zpracování podkladů pro vydávání předběžných opatření, stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy; * zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti za své oddělení; * provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních a jiných nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví; * vedení potřebné dokumentace a evidence. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 8. 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy. Zaměstnanecké výhody: - 5 týdnů dovolené, 5 sick days - příspěvek na stravování; - podpora vzdělávání

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví - Administrativa