Práce Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu II v technickém odboru Ústí nad Labem

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu II v technickém odboru

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu II v technickém odboru
Katastrální úřad pro Ústecký kraj IČ:71185194
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krčínova, 797, 400 07
Ing. Vladimír Černý
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 17360 - 26110
Vhodné pro: Bakalářské
Nástup od: 2018-08-01
Kontakty: +420 475 246 503 vladimir.cerny@cuzk.cz
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ID 56000333 - odborný referent/vrchní referent v oddělení OKO II. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ID 56000333 - odborný referent/vrchní referent v oddělení OKO II. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby je Ústí nad Labem. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. srpen 2018.Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: - provádění podrobného měření v terénu při obnově katastrálního operátu mapováním, včetně přípravy podkladů pro podrobné měření, následného zpracování elaborátu podrobného měření, včetně provádění geodetických výpočtů,práce v bodových polích, revize a doplnění bodů podrobného polohového pole, včetně zpracování elaborátu. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 30. června 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz)) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo ID 56000333 odborný referent/vrchní referent v oddělení OKO II. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj".Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; a) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; b) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; c) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; d) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání; e) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; K žádosti dále žadatel přiloží: - strukturovaný profesní životopis Bližší informace poskytne: Ing. Ilona Pálenská eMail. Ilona.palenska@cuzk.cz, tel: +420 475 246 513 Související dokument: Vzor žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví - Stavebnictví