Práce Vedoucí finančního odboru Ústí nad Labem

Hlavní stránka - Přidat poptávku - Kontakt
 
Vyberte kraj


Práce v ČR

Vedoucí finančního odboru

Tato práce je již obsazena. Vyberte si jinou, přejít na hlavní stranu
Vedoucí finančního odboru
Statutární město Ústí nad Labem IČ:81531
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Národního odboje, 794, 400 03
Ivana Voldánová
Směnnost: Pružná pracovní doba, Mzda (min-max): 18810 - 28320
Vhodné pro: Vysokoškolské
Nástup od: 2018-02-01
Kontakty: +420 475 273 914 ivana.voldanova@mag-ul.cz
Místo výkonu práce: Národního odboje č.p. 794/15, Střekov, Ústí nad Labem. Předpoklady pro výkon funkce: uvedené v ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb., (o úřednících) v platném znění: " fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR " dosáhla věku 18 let " způsobilost k právním úkonům " občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena " výborná znalost českého jazyka Požadavky pro uchazeče: " vysokoškolské vzdělání, výhodou ekonomického směru, " vítána praxe ve vedoucí funkci s prokazatelnými zkušenostmi s vedením kolektivu, " minimálně 3 roky praxe v oblasti ekonomiky organizace, vítána praxe ve veřejných službách a správě, " výborná znalost a orientace v otázkách: o rozpočtové skladby dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o účetnictví územně samosprávných celků, o daňového systému ČR ve vztahu k činnosti obcí (městského obvodu), o finanční kontroly ve vztahu k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, o výhodou znalost problematiky místních poplatků. " schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné vystupování, komunikativnost, flexibilita, dobrý písemný projev, " výborná znalost práce na PC - MS Office 2010 (Word, Excel, Outlook). Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto údaje uchazeče: " Název příslušné funkce " Titul, jméno, příjmení " Datum a místo narození " Státní příslušnost " Adresa trvalého pobytu " Číslo občanského průkazu " Datum a podpis uchazeče K přihlášce je nutno doložit tyto doklady: " Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech týkajících se správních činností a uvedením kontaktů, zejména emailové adresy a telefonního čísla, " Výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), " Čestné prohlášení a lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, " Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pracovní poměr: na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup: únor 2018, případně dle dohody Platové zařazení: V souladu s příslušnými právními předpisy - nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v 10. platové třídě. Lhůta pro podání přihlášky : nejpozději do 19.01.2018 - 11.30 hodin. Způsob podání přihlášky: osobně v podatelně ÚMO Ústí nad Labem - Střekov, nebo písemně na adresu: ÚMO Ústí nad Labem - Střekov Národního odboje 794/15 400 03 Ústí nad Labem v zalepené obálce zřetelně označené: NEOTVÍRAT - "VŘ Vedoucí FO" s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče.

Specialisté v oblasti organizace a řízení práce - Administrativa